2012 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ෂිජියාෂුවාං ටූඕ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැටීරියල්ස් ට්‍රේඩිං කම්පැනි ලිමිටඩ්.

සෙන්ට්‍රි පෙට්ටිය, නිව්ස් ස්ටෑන්ඩ්, වැසිකිළිය